Reumatoid artrit

Reumatoid artit eller ledgångsreumatism är en inflammatorisk sjukdom. 

Användningsområde

Reumatoid artrit, eller RA, tillhör gruppen kroniska ledsjukdomar där brosk, skelett och även annan stödjevävnad angrips av en kronisk inflammation. Inflammationen ger långsamt skador på leden. Även hud, ögon och inre organ kan bli inflammerade.

RA är en autoimmun sjukdom där kroppens eget försvarssystem, immunsystemet, angriper kroppens egna vävnader. Det är den vanligaste inflammatoriska reumatiska sjukdomen. Orsaken till reumatoid artrit är okänd, ärftlighet har en viss, begränsad betydelse. En allmän uppfattning bland specialister är att sjukdomen utvecklas och visar sig till följd av störningar i immunsystemet. Vad som får immunsystemet att reagera och skada vävnader i kroppen är ännu inte helt klarlagt.

RA förekommer hos cirka 1 procent av befolkningen i Sverige och förekommer tre gånger så ofta hos kvinnor som hos män. Insjuknandet kan ske i alla åldrar, även hos barn, men är vanligast mellan 40 och 65 års ålder. Oftast börjar RA smygande under loppet av några veckor till månader. Man brukar känna sig stel på morgonen, trött, sjuk i största allmänhet och ibland får man lätt feber innan symptomen från enskilda leder börjar dyka upp.

Ledbesvären börjar oftast i händerna, finger- och handlederna. Båda händerna drabbas samtidigt och på samma sätt. Inflammationen gör lederna svullna, ömma och ibland varma. Stelheten och ömheten är värst på morgonen och avtar under dagen. Symptomen kan minska i perioder men blommar upp igen. De flesta leder i kroppen kan drabbas, men det är omöjligt att förutse vilka och när det kommer att ske.
Om ledernas form ändras och det blir svårt att röra dem kan man operera. Antingen ersätts leden med en protes eller så stelopereras den. Det minskar smärtan och underlättar starkt för patienten att klara av sina vardagliga sysslor.


Kliniska studier

Behandling med SPC-Flakes® vid reumatoid artrit Då tidigare studier på patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar visat att kosttillägg med specialprocessade cerealier (SPC-Flakes®) ger en ökad aktivitet av Antisekretorisk Faktor i plasma och minskar de kliniska symptomen samt har en positiv påverkan på de inflammatoriska processerna, avsåg forskarna att studera om SPC-Flakes® kunde ha en positiv effekt på sjukdomsaktiviteten vid reumatoid artrit.

I en dubbelblind placebokontrollerad studie randomiserades patienter med aktiv reumatoid artrit till att inta SPC-Flakes® eller kontrollcerealier i en dos av 0,5 g/kg kroppsvikt dagligen fördelat på tre tillfällen under 12 veckors behandlingstid. Denna dos är relativt låg då normaldosen är 1 g/kg kroppsvikt. Patienterna fick behålla sin ordinarie medicinering (metotrexat eller salazopyrin). Ingen patient behandlades med kortison. Före dietbehandlingen samt efter 4 och 12 veckor analyserades CRP, DAS 28 (Daily Activity Score mätt i 28 leder) och HAQ (Health Assessment Questionnaire). 16 patienter i behandlingsgruppen fullföljde studien och 18 patienter i kontrollgruppen.

Resultaten visade att AF-halten ökade signifikant i den grupp som fick SPC-Flakes® [tabell 1].

 

Tabell 1. AF-koncentration i plasma i medeltal jämfört som parat t-test.

Testperiod Medelvärde n p
Före behandling, SPC-Flakes® 0,2±0,1 5 ns
Före behandling, placebo 0,2±0,1 4  
Efter behandling, SPC-Flakes® 1,1±0,1 5 <0,001
Efter behandling, placebo 0,1±0,1 4  

Jämförelse mellan utgångsstatus och registreringarna efter 12 veckors behandling visade även en signifikant skillnad i CRP mellan grupperna. CRP ökade 66+ 29% hos kontrollgruppen, medan CRP minskade 4+ 12% i SPC-gruppen (p<0,05). Ingen skillnad kunde dock ses mellan grupperna avseende ledstatus och ledsymptom.

Mörck, Ek, Jennische, Laurenius, Tarkowski och Lange, Anti-inflammatorisk effekt av kosttillskott med specialprocessade cerealier vid reumatoid artrit – en dubbel-blind pilotstudie, Posterpresentation vid Riksstämman, 2003


Behandlingseffekt

Förväntad behandlingseffekt med SPC-Flakes® SPC-Flakes® ges som en form av underhållsbehandling, vilken alltså syftar till stimulera patientens egna produktion av protein AF. En positiv behandlingseffekt kan i normalfallet ses inom 10-15 dagar med SPC-Flakes®. Behandlingen bör pågå i minst en månad för att utvärdera effekten. Om man slutar med AF-produkterna ses en avtagande effekt efter några veckor. Om man börjar på nytt nås tidigare AF-nivåer i plasma redan inom några dagar, vilket tyder på att det finns ett biologiskt minne för syntes av protein AF i kroppen. Vid utebliven effekt med SPC-Flakes® kan detta bero på att dosen är för låg eller att vissa patienter inte själva kan producera protein AF. Kliniska studier visar att dessa patienter kan bli hjälpta med Salovum® som är en form av tillförsel av höga doser av protein AF utan att kroppen själv behöver bilda det.


Dosering

Dosering av SPC-Flakes® Normaldosen av de AF-inducerande specialprocessade cerealierna (SPC) är 1 g per kg kroppsvikt och dygn fördelat på 2-3 tillfällen.

Vid behandling av barn kan dosen behöva höjas något och vid behandling av äldre kan dosen behöva sänkas något. En gradvis upptrappning av dosen rekommenderas så att den rekommenderade normaldosen börjar att intas efter 4-6 dagar. De specialprocessade cerealierna kan intas tillsammans med t ex fil eller yoghurt. Det går också att koka gröt på flingorna. 1 dl SPC-Flakes® motsvarar ca 50g.

 


Biverkningar

AF-produkterna har ätits av tiotusentals patienter och biverkningar finns knappt rapporterade. Enstaka patienter har rapporterat att de tillfälligt blivit hårda i magen. För att undvika detta rekommenderas en gradvis ökning av dosen under några dagar tills normaldos intas.

Ej heller finns rapporterat om några interaktioner med andra produkter eller läkemedel, vilket är viktigt att känna till då patienterna kan fortsätta med eventuellt annan samtidig medicinering. Glutenallergiker skall dock undvika att äta SPC-Flakes®.

 


Inköpsställen

SPC-Flakes® kan köpas receptfritt på apotek eller i välsorterade hälsokostbutiker, medan Salovum® endast säljs receptfritt på apotek. Sedan den 31 december 2010 är SPC-Flakes® och Salovum® upptagna i listan över förskrivningsbara livsmedel för barn under 16 år och de ingår därmed i högkostnadsskyddet.
För patienter som är 16 år eller äldre kan dietister och vanligtvis läkare förskriva SPC-Flakes® och Salovum® som ”sär-när”. Kostnaden för patienten kan dock variera från landsting till landsting.