Mb Ménière

Ménières sjukdom visar sig ofta genom yrselanfall och anses bero på felaktigt tryck i innerörat.

Användningsområde

Ménières sjukdom kännetecknas av kraftiga yrselanfall, illamående, öronsusningar (tinnitus) och hörselnedsättning. Många patienter drabbas också av problem i magtarmkanalen och diarrébesvär kan vara vanligt förekommande. Yrselattackerna varar mellan 20 minuter upptill ett dygn, men kan i vissa fall även vara längre. De föregås av någon eller några dagar med öronsus, lockkänsla och nedsatt hörsel på det sjuka örat. Intensiteten i symptomen kan variera.

I ett tidigt sjukdomsskede försvinner symptomen i omvänd ordning när anfallet släpper. Balansen blir normal, hörseln återkommer och suset upphör. Om sjukdomen är i ett aktivt skede kan anfallen komma flera gånger i veckan varvid hörseln inte hinner återhämta sig mellan attackerna. I ett senare stadium om sjukdomen utvecklas vidare är funktionen i hörseln och balansorganen varaktigt nedsatt.

Orsaken till sjukdomen är okänd, men man tror att den kan bero på ett förhöjt tryck i innerörat, vilket kan ge patienten svåra yrsel- och kräkningsanfall. Detta förhöjda tryck kan bero på att vätskebildande celler i innerörat producerar för mycket vätska, endolymfa, i det kanalsystem som förbinder hörselsnäckan och balansorganet. Det förhöjda trycket i innerörat kan också bero på att avrinningen från innerörat är för dålig. Ökat tryck på balansorganet orsakar rotationsyrsel. Om trycket ligger på hörselsnäckan kan följden bli hörselnedsättning och tinnitus.

Varje år får ca 400 personer Ménières sjukdom. Många åker till akuten i tron att de drabbats av hjärnblödning eller något ännu värre. Totalt beräknas ca 40 000–50 000 svenskar vara drabbade av sjukdomen.


Kliniska studier

Som studierna med SPC-Flakes® visat finns det patienter som inte svarar med en ökad AF-produktion efter intag av AF-inducerande cerealier (SPC-Flakes®). I analogi med de positiva behandlingsresultaten med vid sekretorisk diarré har därför Salovum® också testats vid Ménières sjukdom.

En 67-årig kvinna som sedan mer än 30 år lidit av svår Mb Ménière med frekventa attacker från 8 timmar upp till tre dygn av illamående, yrsel, diarré och kräkningar fick äta SPC-Flakes® under två månaders tid. Då ingen effekt kunde ses på vare sig frekvens eller duration av symptomen fick hon prova Salovum® i en dos av 2 g fem gånger dagligen för att undersöka om denna form av exogen tillförsel av höga halter av protein AF skulle kunna ha någon positiv behandlingseffekt.

På dag 18 av behandlingen blev patienten helt besvärsfri och hennes Ménièrestatus, enligt en standardiserad värderingsskala utarbetad av American Academy of Otolaryngology, minskade från 6 till 1. Efter att ha varit symptomfri under sex månader reducerade patienten dosen av Salovum®, vilket ledde till att hon fick nya attacker med inslag av svår rotationsyrsel. En återgång till den ursprungliga dosen ledde omedelbart till en klinisk förbättring och patienten blev ånyo helt besvärsfri från yrselattacker utan behov av annan medicinering. Dock kunde ingen förbättring noteras av hennes högersidiga hörselnedsättning.

Resultatet visar att patienter som inte svarar på behandling med AF-inducerande spannmål i form av SPC-Flakes® kan bli hjälpta av behandling med Salovum® . För att hjälpa kroppen att sätta igång en egen produktion av protein AF är det säkerligen värdefullt att introducera AF-inducerande cerealier i form av SPC-Flakes® i samband med eller som uppföljning av behandling med Salovum® .


Behandlingseffekt

En positiv behandlingseffekt kan i normalfallet ses inom några timmar med Salovum®. Om man slutar med AF-produkterna ses en avtagande effekt efter några veckor. Om man börjar på nytt nås tidigare AF-nivåer i plasma redan inom några dagar, vilket tyder på att det finns ett biologiskt minne för syntes av protein AF i kroppen.

Behandling med Salovum® kan vara den lämpligaste AF-terapin hos patienter med svårigheter att äta stora mängder specialprocessade cerealier. Studieresultaten tyder också på att patienter som inte svarar på behandling med AF-inducerande spannmål i form av SPC-Flakes® kan bli hjälpta av behandling med Salovum® .

Hos svårt sjuka patienter eller hos patienter med förmodat låga AF-nivåer kan behandling inledas med Salovum® för att på så sätt ge mycket höga halter av protein AF direkt i tarmen utan att först låta kroppen producera det. Vanligtvis kan man sluta med äggulepulvret inom 5-10 dagar och därefter bara ge en underhållsdos med SPC-Flakes® för att på så sätt stimulera kroppens endogena AF-produktion.


Dosering

Normaldoseringen av Salovum® är 4g tre gånger dagligen. Pulvret rörs ut i lite kall vätska, t ex juice eller vatten, och blandas lättast om man använder en visp eller mixerstav.

För att hjälpa kroppens egna produktion av protein AF är det värdefullt att introducera kosttillägg med AF-inducerande cerealier (SPC-Flakes®) i samband med eller som uppföljning av behandling med Salovum® .


Biverkningar

AF-produkterna har ätits av tiotusentals patienter och biverkningar finns knappt rapporterade. Enstaka patienter har rapporterat att de tillfälligt blivit hårda i magen. För att undvika detta rekommenderas en gradvis ökning av dosen under några dagar tills normaldos intas.

Ej heller finns rapporterat om några interaktioner med andra produkter eller läkemedel, vilket är viktigt att känna till då patienterna kan fortsätta med eventuellt annan samtidig medicinering. Äggallergiker skall dock undvika Salovum®.


Inköpsställen

Salovum® säljs receptfritt endast på apotek. Sedan den 31 december 2010 är Salovum® och SPC-Flakes® upptagna i den nya reviderade listan över förskrivningsbara livsmedel för barn under 16 år och de ingår därmed i högkostnadsskyddet för barn under 16 år.

För patienter som är 16 år eller äldre kan dietister och vanligtvis läkare förskriva Salovum® som livsmedel för särskilda näringsändamål, ”sär-när”. Kostnaden för patienten kan dock variera från landsting till landsting.