Ulcerös colit

Ulcerös colit är en kronisk tarminflammation som ingår i begreppet IBD
(Inflammatory Bowel Diseases)

Användningsområde

Ett samlingsnamn på symptomkonstellationer som åtföljs av onormala avföringsvanor är IBS (irritable bowel syndrome) som inte är en avgränsad sjukdom, utan representerar flera olika etiologier och mekanismer. En delgrupp inom IBS är diarré utan smärtor. Även här gäller att utesluta eventuella organiska sjukdomar. Funktionella gastrointestinala besvär förekommer även hos barn och ungdomar och regelrätt colon irritabile är inte något ovanligt tillstånd bland dessa.

Ulcerös colit kan misstänkas vid blodtillblandad diarré medan Crohns sjukdom är svårare att identifiera.

Orsaken till sjukdomen är okänd. Det finns hypoteser om ärftliga, infektiösa och immunologiska faktorer. Ulcerös colit är ett ytligt inflammationstillstånd i tjocktarmen som inte är förorsakat av bakterier, men som ger sår och blödningar. Sjukdomsförloppet är ofta växlande, karaktäriserat av perioder med blodig och slemmig diarré och magsmärtor. De vanligaste symptomen är täta, tunna diarréer och avföringen är ofta blod- och/eller slemblandad. Diarréerna föregås i många fall av smärtsamma kramper i vänster sida av buken vilka försvinner vid tarmtömning. Även illamående, feber och viktminskning kan förekomma. Symptomen kommer attackvis, i skov, som avlöses av perioder med få eller inga symptom. Det kan röra sig om allt från ett enda skov under livet till nästan dagliga besvär. I de svåraste fallen av ulcerös colit måste hela eller delar av tarmen opereras bort och ersättas med stomi (påse på magen).


Kliniska studier

AF-behandling vid ulcerös colit I en randomiserad dubbelblind studie på patienter med Crohns sjukdom och ulcerös colit var syftet att undersöka om kosttillägg med AF-inducerande spannmål kunde stimulera den egna AF-bildningen samt om en ökning av AF-halten var korrelerad till en förbättrad tarmfunktion

26 patienter randomiserades till behandling med AF-inducerande spannmål i form av müsli, bröd och/eller pasta under 30 dagar som tillägg till sin ordinarie kost och medicinering. Kontrollgruppen bestod av 24 patienter som fick placebodiet av samma slag men utan AF-inducerande egenskaper. Patienterna förde dagbok över sin tarmfunktion och deras AF-halter i plasma mättes före och efter behandlingsperioden. Rektalbiopsier gjordes också. 

Resultaten visade att de patienter som fått specialprocessade cerealier (SPC) som tillägg till kosten fick en förbättrad tarmfunktion och en dramatisk ökning av AF-halten i plasma (p<0.001), och att de ökade nivåerna kvarstod en månad efter behandling, medan inget hände i placebogruppen [figur 2]. Tarmbiopsier visade också att AF-patienterna fick en markant ackumulation av AF i tarmens epitelceller. 

Studien visade också en signifikant skillnad (p<0.05) i upplevd förbättring mellan de patienter som ätit AF-dieten (medelvärde +34.6%) och placebogruppen (medelvärde +15.4%) enligt en VAS-skala.

Figur 1. Patienter behandlade med specialprocessade
cerealier (SPC) fick signifikant högre AF-nivåer i plasma än
placebogruppen. SPC-behandlade patienter fick också en
signifikant bättre tarmfunktion.

Figur 2. De AF-behandlade patienterna visade en
signifikant upplevd förbättring enligt en VAS-skala
jämfört med placebogruppen.

De goda resultaten har medfört att kirurgerna börjat AF-behandla fler patienter som genomgår operationer mot mag-tarmkanalen där man erfarenhetsmässigt vet att det kommer att sluta med en dålig tarmfunktion. Behandlingen inleds tidigt genom att ibland redan första dygnet tillföra Salovum®löst i vanlig juice för att på så sätt ge mycket höga nivåer av protein AF direkt i tarmen utan att låta kroppen först producera det. För det mesta kan man sluta med äggulepulvret inom 5-10 dagar och därefter bara ge en underhållsdos med AF-inducerande spannmål i form av SPC-Flakes®, eftersom man vill att den endogena AF-produktionen hos patienterna skall stimuleras. 

Björck, Bosaeus, Ek, Jennische, Lönnroth, Johansson and Lange, Food induced stimulation of the antisecretory factor can improve symptoms in human inflammatory bowel disease: A study of a concept, Gut, 2000; 46:824-829. Läs artikel.

SPC-Flakes® vid IBD hos barn

Den första pilotstudien på barn med ulcerös colit och Mb Crohn har nyligen rapporterats och resultaten visar att kliniska symptom förbättrades och att behandling med specialprocessade cerealier (SPC-Flakes®) är en säker och vältolererad behandling. De positiva studieresultaten kommer att följas upp med en randomiserad dubbelblind studie.

Finkel, Bjarnason, Lindblad and Lange, Specially Processed Cereals: A clinical innovation for children suffering from inflammatory bowel disease?, Scand J of Gastroenterol, 2004; 39:87-88. Läs artikel.

 


Behandlingseffekt

Förväntad behandlingseffekt med SPC-Flakes® SPC-Flakes® ges som en form av underhållsbehandling, vilken alltså syftar till stimulera patientens egna produktion av protein AF. En positiv behandlingseffekt kan i normalfallet ses inom 10-15 dagar med SPC-Flakes®. Behandlingen bör pågå i minst en månad för att utvärdera effekten. Om man slutar med AF-produkterna ses en avtagande effekt efter några veckor. Om man börjar på nytt nås tidigare AF-nivåer i plasma redan inom några dagar, vilket tyder på att det finns ett biologiskt minne för syntes av protein AF i kroppen. Vid utebliven effekt med SPC-Flakes® kan detta bero på att dosen är för låg eller att vissa patienter inte själva kan producera protein AF. Kliniska studier visar att dessa patienter kan bli hjälpta med Salovum® som är en form av tillförsel av höga doser av protein AF utan att kroppen själv behöver bilda det.


Dosering

Dosering av SPC-Flakes® Normaldosen av de AF-inducerande specialprocessade cerealierna (SPC) är 1 g per kg kroppsvikt och dygn fördelat på 2-3 tillfällen.

Vid behandling av barn kan dosen behöva höjas något och vid behandling av äldre kan dosen behöva sänkas något. En gradvis upptrappning av dosen rekommenderas så att den rekommenderade normaldosen börjar att intas efter 4-6 dagar. De specialprocessade cerealierna kan intas tillsammans med t ex fil eller yoghurt. Det går också att koka gröt på flingorna. 1 dl SPC-Flakes® motsvarar ca 50g.

 


Biverkningar

AF-produkterna har ätits av tiotusentals patienter och biverkningar finns knappt rapporterade. Enstaka patienter har rapporterat att de tillfälligt blivit hårda i magen. För att undvika detta rekommenderas en gradvis ökning av dosen under några dagar tills normaldos intas.

Ej heller finns rapporterat om några interaktioner med andra produkter eller läkemedel, vilket är viktigt att känna till då patienterna kan fortsätta med eventuellt annan samtidig medicinering. Glutenallergiker skall dock undvika att äta SPC-Flakes®.

 


Inköpsställen

SPC-Flakes® kan köpas receptfritt på apotek eller i välsorterade hälsokostbutiker, medan Salovum® endast säljs receptfritt på apotek. Sedan den 31 december 2010 är SPC-Flakes® och Salovum® upptagna i listan över förskrivningsbara livsmedel för barn under 16 år och de ingår därmed i högkostnadsskyddet.

För patienter som är 16 år eller äldre kan dietister och vanligtvis läkare förskriva SPC-Flakes® och Salovum® som ”sär-när”. Kostnaden för patienten kan dock variera från landsting till landsting.