Diarrésjukdomar

Användningsområde

Störda avföringsvanor som diarré med eller utan buksmärtor och gasbesvär kännetecknar tarmkanalens funktionsrubbningar. Av alla symptom på funktionell tarmrubbning är diarré det mest terapiresistenta symptomet. Grundläggande i handläggningen är ingående information om kost och livsföring i allmänhet. Vid funktionell diarré måste en organisk sjukdom först uteslutas och maten bör vara näringsriktig och fettbalanserad. Diarré kan också bero på en infektion i tarmkanalen orsakad av olika virus, bakterier, protozoer och maskar.

Ett samlingsnamn på symptomkonstellationer som åtföljs av onormala avföringsvanor är IBS (irritable bowel syndrome) som inte är en avgränsad sjukdom, utan representerar flera olika etiologier och mekanismer. En delgrupp inom IBS är diarré utan smärtor. Även här gäller att utesluta eventuella organiska sjukdomar. Funktionella gastrointestinala besvär förekommer även hos barn och ungdomar och regelrätt colon irritabile är inte något ovanligt tillstånd bland dessa.

Ulcerös colit kan misstänkas vid blodtillblandad diarré medan Crohns sjukdom är svårare att identifiera.


Kliniska studier

För att undersöka om AF huvudsakligen påverkar den sekretoriska komponenten av diarrén gjordes en studie på patienter med endokrina tumörer. Diarrébesvären hos dessa patienter kan vara mycket svårbehandlade, terapiresistenta och persisterande även hos optimalt medicinerade patienter med omfattande medikamentell behandling.

Syftet med studien var att undersöka om specialprocessade cerealier (SPC-Flakes) eller Salovum® kunde stimulera till AF-bildning och om denna AF-bildning kunde påverka tarmtömningsfrekvensen. AF-produkterna gavs som tilläggsbehandling till deras ordinarie medicinering.

Åtta svårt sjuka patienter med tunntarmscarcinoidsyndrom och metastaserande medullär thyroideacancer, inkluderades i studien. Efter en öppen behandlingsperiod på fyra veckor med Salovum® i en upptrappningsdos som slutligen uppgick till 2 g fyra gånger dagligen, randomiserades patienterna enligt cross-over modell till sex plus sex veckors behandling med SPC-Flakes® eller kontrollcerealier utan AF-inducerande egenskaper i en upptrappningsdos som slutligen uppgick till 1 g per kilo kroppsvikt uppdelat på fyra doser dagligen.

Behandling med SPC-Flakes® och Salovum® resulterade i en signifikant minskning av tarmtömningsfrekvensen (tabell 1) och många patienter noterade en fastare avföring.

Tabell 1. Antal tarmtömningar under behandlingsperioderna jämfört som parat t-test.

Testperiod Medelvärde+SD n p
Baseline 5,6±2,6  7 <0,01
Salovum® 4,2±2,4 7  
Kontrollcerealier 4,0±1,9 5 <0,05
SPC-Flakes® 2,6±1,3 5  

Patienterna hade mycket låga eller odetekterbara AF-nivåer i plasma före studien, men under behandlingsperioden med Salovum® skedde en liten om än signifikant ökning. En signifikant ökning av AF-koncentrationen skedde också som resultat av behandling med SPC-Flakes®. Hos fyra av fem patienter uppmättes AF-nivåer i plasma som i tidigare studier korrelerat till positiva behandlingseffekter av diarrébesvär.

Trots att dessa svårt sjuka patienter var optimalt medicinerade sågs en positiv tilläggseffekt av AF-terapin hos flera patienter. Behandlingen med Salovum®  tolererades av samtliga patienter. Två patienter med metastaserande medullär thyroideacancer och intakta tunntarmar erhöll de högsta AF-värdena efter behandling med SPC-Flakes®.

Behandlingen med Salovum® indikerar att protein AF kan ha en lokal effekt i tarmen genom att interagera med receptorer och/eller bindarproteiner i mucosan. Behandling med Salovum®  kan därför vara den lämpligaste AF-terapin hos patienter med svårigheter att äta stora mängder cerealier.

Behandling med Salovum® hos barn med diarré En klinisk studie med Salovum® har också gjorts på barn i Pakistan med svår diarré av akut eller längre karaktär. 240 barn i åldrarna 6-24 månader randomiserades till behandling med antingen 2g Salovum® eller placebo som tillägg till en oral saltlösning var femte timme under tre dygn. I gruppen med akut diarré (mindre än 5 dagar) hade de barn som behandlades med Salovum® en signifikant behandlingsförbättring på 82,8% jämfört med 54,4% i kontrollgruppen (p<0,001). Bland barnen som hade haft diarré mer än sju dagar hade barn som behandlats med Salovum® en signifikant behandlingsförbättring på 90,9% jämfört med 63,2% i kontrollgruppen (p=0,0011).

Författarna konkluderar att Salovum® är ett mycket tilltalande behandlingsalternativ för framtiden både vid akut och kronisk diarré. Den optimala dosen av Salovum® är inte känd och eftersom en låg dos användes är det sannolikt att en högre dos till vissa patienter skulle kunnat ge ett ytterligare förbättrat resultat. Det är också troligt att patienterna i studien infekterats av olika agens och det är visat att Salovum® skyddar mot diarrésjukdomar utlösta av ospecifik natur.

Salovum® kan komma att få en stor betydelse bland befolkningar med en hög morbiditet och mortalitet i dessa sjukdomar. Dessutom kan det följas upp med SPC-Flakes® som stimulerar kroppen till att själv bilda AF. SPC-Flakes® kan också användas som profylax i högexponerade populationer, speciellt under diarrésäsongen.


Behandlingseffekt

En positiv behandlingseffekt kan i normalfallet ses inom några timmar med Salovum®. Om man slutar med AF-produkterna ses en avtagande effekt efter några veckor. Om man börjar på nytt nås tidigare AF-nivåer i plasma redan inom några dagar, vilket tyder på att det finns ett biologiskt minne för syntes av protein AF i kroppen.

Behandling med Salovum® kan vara den lämpligaste AF-terapin hos patienter med svårigheter att äta stora mängder specialprocessade cerealier. Studieresultaten tyder också på att patienter som inte svarar på behandling med AF-inducerande spannmål i form av SPC-Flakes® kan bli hjälpta av behandling med Salovum® .

Hos svårt sjuka patienter eller hos patienter med förmodat låga AF-nivåer kan behandling inledas med Salovum® för att på så sätt ge mycket höga halter av protein AF direkt i tarmen utan att först låta kroppen producera det. Vanligtvis kan man sluta med äggulepulvret inom 5-10 dagar och därefter bara ge en underhållsdos med SPC-Flakes® för att på så sätt stimulera kroppens endogena AF-produktion.


Dosering

Normaldoseringen av Salovum® är 4g tre gånger dagligen. Pulvret rörs ut i lite kall vätska, t ex juice eller vatten, och blandas lättast om man använder en visp eller mixerstav.

För att hjälpa kroppens egna produktion av protein AF är det värdefullt att introducera kosttillägg med AF-inducerande cerealier (SPC-Flakes®) i samband med eller som uppföljning av behandling med Salovum® .


Biverkningar

AF-produkterna har ätits av tiotusentals patienter och biverkningar finns knappt rapporterade. Enstaka patienter har rapporterat att de tillfälligt blivit hårda i magen. För att undvika detta rekommenderas en gradvis ökning av dosen under några dagar tills normaldos intas.

Ej heller finns rapporterat om några interaktioner med andra produkter eller läkemedel, vilket är viktigt att känna till då patienterna kan fortsätta med eventuellt annan samtidig medicinering. Äggallergiker skall dock undvika Salovum®.


Inköpsställen

Salovum® säljs receptfritt endast på apotek. Sedan den 31 december 2010 är Salovum® och SPC-Flakes® upptagna i den nya reviderade listan över förskrivningsbara livsmedel för barn under 16 år och de ingår därmed i högkostnadsskyddet för barn under 16 år.

För patienter som är 16 år eller äldre kan dietister och vanligtvis läkare förskriva Salovum® som livsmedel för särskilda näringsändamål, ”sär-när”. Kostnaden för patienten kan dock variera från landsting till landsting.