Foder

Antibiotikaförbud ledde fram till AF

Som första land i världen beslöt Sverige att tillväxtbefrämjande antibiotika i djurfoder skulle förbjudas den 1 januari 1986. Denna typ av foder gavs bl a till smågrisar för att öka tillväxten, men förebyggde även diarré vid avvänjning från suggan. Precis som inom humanmedicinen riskerar all användning av antibiotika problem med resistensutveckling varför ett förbud ansågs väsentligt. Förbudet mot tillväxtstimulerande antibiotika medförde bl a att alltfler smågrisar fick diarré, vilket orsakade lidande för djuren och ett ökande antal dödsfall. Detta i sin tur innebar ett stort ekonomiskt avbräck för uppfödarna.

För att komma tillrätta med problemen och för att om möjligt hitta en ny typ av foder initierades ett tvärvetenskapligt samarbete mellan företrädare för nutrition, veterinärmedicin, mikrobiologi, infektionssjukdomar och immunologi.

Försök med nya foder som baserades på Lange och Lönnroths experiment med koleratoxin till råttor och deras upptäckt av protein AF startades. Till en början stimulerades grisarnas egna produktion av AF genom att använda foder med tillsatser av socker och aminosyror i vissa bestämda mängder. Fodersammansättningen optimerades genom att analysera halten av AF hos grisarna. Dessutom analyserades blod från grisar i kommersiell produktion som visade att individer utan diarré hade en hög halt av AF, medan de med diarréproblem hade en låg halt av protein AF. Det nya fodret som stimulerade grisens produktion av AF gav tydliga effekter och ledde till en markant minskning av diarréproblem och en kraftig reduktion av dödligheten hos grisar efter avvänjning.